Algemene Voorwaarden

zéér professioneel & vakbekwaam team
door klanten beoordeeld met een 9,8
Z
gigantische showroom 1600m2 aan assortiment
eigen chauffeurs & bezorgservice
vandaag besteld vandaag verzonden*

ALGEMENE VOORWAARDEN KAPSALONARTIKELEN.NL

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Lekker kort en duidelijk, zonder moeilijke woorden. Liever middels een uitdraai de voorwaarden lezen? Dat kan via onderstaande knop.

Kapsalonartikelen.nl | DSS Salon Products B.V.
Nieuwegracht 7, 3763 LP Soest
Telefoonnummer: +31 35 750 6456
Inschrijfnummer K.v.K.: 77631390

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
Artikel 2: Aanbod
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4: Prijzen, vergoeding
Artikel 5: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht
Artikel 6: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling
Artikel 7: Inschakeling derden
Artikel 8: Verplichtingen en informatie
Artikel 9: Levering, termijnen, voortgang en uitvoering overeenkomst
Artikel 10: Meer- en minderwerk bij werkzaamheden
Artikel 11: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn bij werkzaamheden
Artikel 12: Klachten
Artikel 13: Garanties
Artikel 14: Aansprakelijkheid
Artikel 15: Betaling
Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Artikel 18: Overmacht
Artikel 19: Annulering, opschorting
Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van koop en
verkoop – al dan niet tot stand gekomen via onze website www.kapsalonartikelen.nl – en op al onze overeenkomsten van opdracht
tot het verrichten van (montage)werkzaamheden.
2. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke kopers/opdrachtgevers als voor
consumenten. Onder “consument” verstaan wij: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In de
bepalingen waarin wij de term “consument” gebruiken, is een afwijking/aanvulling opgenomen die specifiek en alleen geldt voor
consumenten.
3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of een andere vorm van communicatie die met het oog op de
stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel fysieke documenten als overige (mondelinge) gegevens die wij (moeten) verstrekken
of u verstrekt/moet verstrekken.
6. Onder “de website” wordt verstaan: onze in lid 1 vermelde website.
7. Onder “zaken” wordt verstaan: de door ons te leveren/geleverde (kappers)producten op het gebied van cosmetica of de
inrichting van een kapsalon, beautysalon, tattooshop en soortgelijke ondernemingen.
8. Indien (een deel van) een bepaling nietig blijkt of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
in stand.
9. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen,
vervolg- of deelopdrachten.

Artikel 2: Aanbod
1. Tenzij wij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod
mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een
overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
3. Indien ons aanbod is gebaseerd op door u verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand
wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, vergoeding en/of termijnen aanpassen.
4. Ons aanbod en onze prijzen/vergoedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige opdrachten.
5. Tenzij ons aanbod anders vermeldt, is in dit aanbod niet inbegrepen (de kosten van):
a. het verrichten van breek-, funderings-, herstel- of andere (noodzakelijke) bouwkundige werkzaamheden van welke aard
ook;
b. het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden en/of ander oppervlakken;
c. het verplaatsen van op de werklocatie aanwezige inventaris;
d. het aanleggen van leidingwerk of elektra;
e. het aansluiten van de geleverde zaken op het aanwezige leidingwerk/elektra.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, eigenschappen en andere
omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding.
U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Indien uw acceptatie afwijkt van ons aanbod,
komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met deze afwijking(en) hebben ingestemd.
2. Wij zijn pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of
afspraken zijn begonnen.
3. Tenzij op de website anders wordt vermeld, zijn wij pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat wij deze schriftelijk
– al dan niet door een automatisch (mail)bericht – aan u hebben bevestigd.

Artikel 4: Prijzen, vergoeding
1. Onze in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen en vergoedingen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendof
transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Op de website vermelden wij per product duidelijk het hiervoor geldende
BTW-bedrag en de eventuele kosten.
2. Tenzij wij andere afspraken met u maken, voeren wij opdrachten uit tegen een overeengekomen vaste vergoeding. Wij
mogen deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat wij de overeengekomen/verwachte
hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, deze inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij in redelijkheid de opdracht niet
kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op uw verzoek plaatsvinden buiten onze normale werkdagen, mogen
wij een toeslag berekenen over de overeengekomen vergoeding. Onder onze “normale werkdagen” wordt verstaan: maandag tot
en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 09.00 uur tot 17.00 uur.
4. a. Indien wij tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering te maken krijgen met (kost)prijsverhogende
omstandigheden door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen
van de benodigde grondstoffen, materialen, onderdelen e.d., mogen wij de overeengekomen prijzen/vergoedingen dienovereenkomstig
verhogen en aan u doorberekenen.
b. Bij verhogingen van de prijs/vergoeding binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de
consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument ons binnen 14 dagen na
onze mededeling van de wijziging informeert gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mogen wij er vanuit gaan dat de
consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht
1. Dit artikel is alleen van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk
Wetboek (zoals bij bestellingen via onze website).
2. Alsdan heeft de consument een bedenktijd, waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van reden mag ontbinden.
3. Deze bedenktijd betreft een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen
derde (niet-zijnde de vervoerder):
a. de bestelde zaak heeft ontvangen;
b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien hij in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en wij deze zaken afzonderlijk
leveren;
c. de laatste zending/het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/
onderdelen.
4. De consument kan de koop binnen de bedenktijd ontbinden door een aan ons gerichte schriftelijke mededeling of door gebruik
te maken van het op de website aanwezige ontbindingsformulier.
5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden ook van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten
tussen ons ontbonden.
6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van:
a. specifieke, voor hem op maat gemaakte, zaken;
b. cosmeticaproducten waarvan de verpakking/verzegeling is geopend.
7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan de overeenkomst, gelden de bepalingen
van het klachtartikel (artikel 12).

Artikel 6: Koop op afstand – retourzending, terugbetaling
1. Tenzij wij het geleverde zelf (laten) afhalen, moet de consument de zaken zo spoedig mogelijk – maar in ieder geval binnen
14 dagen na ontbinding – in de originele verpakking, ongebruikt en voor eigen rekening en risico aan ons retourneren.
2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betalen wij de van de consument (in het kader van de desbetreffende
levering) ontvangen bedragen terug. Dit doen wij op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als de consument gebruikte.
3. Lid 2 ziet ook op eventuele verzendkosten die de consument aan ons betaalde voor de levering, maar de kosten van de
retourzending zijn voor rekening van de consument. Dit laatste geldt ook voor extra (verzend-)kosten die de consument maakte,
doordat hij voor een andere wijze van levering koos dan de door ons aangeboden standaardwijze. Indien wij de zaken moeten afhalen
in plaats van dat de consument de zaken zelf aan ons retourneert/verzendt, mogen wij de hieraan voor ons verbonden extra
kosten verrekenen met het aan de consument terug te betalen bedrag.
4. Tenzij wij het geleverde zelf (laten) afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat wij de zaken retour hebben
ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst
valt.
5. Wij mogen retour gezonden zaken weigeren of maar een deel van de – van de consument – ontvangen betalingen terugbetalen,
indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard,
kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Wij informeren de consument dan direct na ontvangst
van de zaken.
6. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering als hij de zaak anders heeft behandeld/gebruikt dan noodzakelijk
is om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
7. De consument is nooit aansprakelijk of kosten aan ons verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

Artikel 7: Inschakeling derden
Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 8: Verplichtingen en informatie
1. U zorgt ervoor dat:
a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door ons gewenste wijze aan ons verstrekt;
b. wij bij opdrachten op de overeengekomen data en tijden toegang krijgen tot de werklocatie. Deze werklocatie moet voldoen
aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
c. de werklocatie vrij is van medewerkers of klanten, zodat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten en
voortzetten;
d. door u in geschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat wij hierdoor niet
belemmerd worden en geen vertraging ondervinden bij de uitvoering van de opdracht;
e. wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit
(krachtstroom), gas en water en de overige in redelijkheid gewenste voorzieningen. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval/afwezigheid
van voornoemde voorzieningen zijn voor uw rekening.
2. U zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien
uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Wij houden alle informatie die wij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over u verkrijgen geheim
en verstrekken deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerken
wij de informatie conform deze verordening en melden wij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform
deze verordening.
5. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag de gebruiker de uitvoering van de overeenkomst
opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien
zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
6. U mag de door ons geleverde zaken alleen doorverkopen in de originele, van ons of onze toeleverancier/fabrikant afkomstige,
verpakking. U mag geen wijzigingen aanbrengen aan de originele verpakking en moet beschadiging voorkomen.
7. Indien u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst/deze
algemene voorwaarden voldoet, mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft
voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
8. Indien u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog
nakoming van u te vragen.

Artikel 9: Levering, termijnen, voortgang en uitvoering overeenkomst
1. Wij spannen ons in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande
tijd te realiseren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien wij onze verplichtingen niet (tijdig) nakomen,
moet u ons schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd
doordat:
a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u hebben ontvangen;
b. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u hebben ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;
hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn(en) en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten
en schade, zoals eventuele wachturen.
3. Wij mogen de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op u over op het moment dat deze zaken ons pand/magazijn verlaten. Verzending
of transport van de zaken vindt plaats voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook
die verband houdt met de verzending of het transport.
5. Indien wij de zaken zelf bij u bezorgen, gaat het risico van de zaken op u over op het moment dat u feitelijk over de zaken
kunt beschikken.
6. Tenzij het aanbod anders vermeld of wij anders overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van
maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment dat hij/een door
hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) feitelijk over de zaken kan beschikken. Wijst de consument zelf de vervoerder
(niet-zijnde een door ons voorgestelde vervoerder) aan? Dan gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze
vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
7. Tenzij wij anders overeenkomen, vindt levering alleen op de begane grond plaats.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in uw risicosfeer, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie/zaken (op de
overeengekomen wijze) aan u te leveren of u bestelde zaken niet afhaalt, mogen wij de zaken en de voor de opdracht aangeschafte
materialen/onderdelen voor uw rekening en risico opslaan. Wij geven u dan een redelijke termijn om ons de prestatie/zaken alsnog
te laten leveren of de zaken alsnog af te halen.
9. Blijft u na voornoemde redelijke termijn in gebreke aan uw verplichtingen te voldoen? Dan bent u per direct in verzuim. Wij
mogen de overeenkomst dan – met onmiddellijke ingang door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden en de zaken/
materialen/onderdelen aan derden verkopen of vernietigen zonder dat wij gehouden zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente.
Dit tast uw verplichting tot vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te
verlangen niet aan. Tenzij wij anders overeenkomen, berekenen wij dan opslagkosten van € 25,00 per dag.
10. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens
u:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen, onderdelen e.d.
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn/
kunnen zijn.
11. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen/vergoedingen en termijnen:
a. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling of verstrekte opdracht;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op
de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen dan met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering
onmogelijk is geworden, hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

Artikel 10: Meer- en minderwerk bij werkzaamheden
1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de opdracht voortvloeiende
extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij
deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw tegenwerping – met de uitvoering van deze afspraken zijn begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
4. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en/of minderwerk bij de eindafrekening. Als daarbij het saldo van
het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij deze eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening
brengen. Dit geldt niet indien het minderwerk het gevolg is van een verzoek van onze zijde.

Artikel 11: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn bij werkzaamheden
1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeren wij u hierover.
2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u het resultaat van de werkzaamheden/
de werking van de gemonteerde zaken heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. Onze werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
1. u een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan ons retourneert en u binnen deze termijn ook
niet bij ons heeft gereclameerd;
2. wij u geen opleverstaat/werkbon hebben verstrekt en u niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden bij ons
heeft gereclameerd;
3. u de ruimte waarin wij de werkzaamheden hebben verricht al voor het verstrijken van voornoemde termijn (weer) in gebruik
heeft genomen zonder bij ons te reclameren.
4. Nog niet verrichte/afgeronde werkzaamheden van door of namens u ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een
behoorlijk gebruik van het resultaat/voornoemde ruimte, zijn voor u geen reden tot onthouding van uw goedkeuring aan het door
ons voltooide werk.
5. Indien wij met u een onderhoudstermijn overeenkomen voor het herstellen van eventuele gebreken, zijn kleine gebreken
die wij op eenvoudige wijze binnen deze termijn kunnen herstellen, geen reden tot onthouding van uw goedkeuring, mits deze gebreken
niet aan een ingebruikneming in de weg staan.
6. Indien u na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen
van het klachtartikel (artikel 12).

Artikel 12: Klachten
1. U moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten,
defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst aan ons melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien u dergelijke
klachten niet tijdig meldt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn
– schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering –
schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden
geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
7. U moet ons in staat stellen de klacht te onderzoeken en hiervoor alle relevante informatie aan ons verstrekken. Indien
voor ons onderzoek retourzending noodzakelijk is of wij de klacht ter plaatse moeten onderzoeken, geschiedt dit voor uw rekening,
tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico berust altijd bij u.
8. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking of emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien de onvolkomenheden/
eigenschappen inherent zijn aan de aard van het materiaal;
b. zaken die u na ontvangst geheel/gedeeltelijk heeft bewerkt of aangepast.

Artikel 13: Garanties
1. Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende
normen uit, maar geven nooit een verdergaande garantie dan zoals wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
2. Wij staan gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van een opdracht benodigde materialen/onderdelen baseren wij ons op informatie
die de fabrikant of toeleverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken of de gebruikte materialen/
onderdelen door de fabrikant of toeleverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen ons.
Wij informeren u hierover.
4. Indien het doel waarvoor u de zaken wilt verwerken/gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garanderen wij niet dat de
zaken hiervoor geschikt zijn, tenzij wij dit schriftelijk aan u bevestigen.
5. Tenzij wij dit uitdrukkelijk met u overeenkomen, geven wij geen garantie op:
a. de bekabeling en adapter bij auto knipstoelen en overige elektronische apparatuur;
b. Ledverlichting en trafo’s. Deze zaken hebben een erg korte levensduur en zijn erg kwetsbaar;
c. het rubber van stoelpompen;
d. de rails van de stoplades.
6. Daarnaast hanteren wij de volgende garantiebepalingen:
a. wij geven een jaar garantie op stoelpompen. Indien de pomp binnen de garantie defect is, zullen wij deze repareren indien
u de pomp aan ons toezendt of bij ons aflevert en weer ophaalt na de reparatie. De kosten van verzenden/afleveren/ophalen zijn
voor uw rekening;
b. indien u binnen de garantie terechte klachten heeft over bekleding van (onderdelen van) zaken die wij tevens bij u gemonteerd
hebben, bestellen wij nieuwe bekleding en sturen wij deze naar u op. De garantie omvat niet het opnieuw monteren van (het
onderdeel van) de zaak, tenzij u (het onderdeel van) deze zaak bij ons aflevert en weer ophaalt. Ook hierbij zijn de kosten van afleveren/
ophalen voor uw rekening.
Tenzij wij anders overeenkomen, geldt het bepaalde in sub a en b tevens voor (andere) mechanische onderdelen van kappersstoelen
en was-units.
7. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding
nog niet heeft voldaan.
8. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
9. Bij een terecht beroep op overeengekomen garanties kunnen wij kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de geleverde
zaken, het kosteloos alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling
van of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de
bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
10. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos – op de juiste
wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. In dit laatste
geval mag de consument de overeenkomst door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen
prijs/vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door ons gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaarden
wij geen enkele aansprakelijkheid.
2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving
en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. U moet alle noodzakelijke maatregelen nemen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door onze assuradeur
in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door ons gesloten
verzekering valt, is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte
werkzaamheden.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat u bekend bent/had kunnen zijn met de door u geleden schade moet u ons hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op toepasselijke garanties – indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik en/of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons
verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. of voortvloeit uit het feit dat u of een derde namens u de geleverde zaken (zelf) monteerde;
d. fouten of onvolledigheden in de door of namens u aan ons verstrekte informatie;
e. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
f. of doordat door/namens u reparaties of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming.
8. U bent in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart
ons voor eventuele aanspraken van derden.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan onze opzet
en/of bewuste roekeloosheid of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze
gevallen zullen wij u vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 15: Betaling
1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen.
2. Tenzij wij anders met u overeenkomen, geldt bij levering van zaken het volgende:
a. een aanbetaling van 30% van de overeengekomen prijs;
b. uw bestelling is pas definitief nadat wij deze aanbetaling ontvangen hebben;
c. zodra wij uw aanbetaling ontvangen hebben, bestellen wij de zaken die wij niet uit voorraad kunnen leveren;
d. zodra wij over alle bestelde zaken beschikken, maken wij met u een afspraak voor het bezorgen of afhalen van deze zaken;
e. u betaalt de resterende 70% van de overeengekomen prijs direct bij levering/afhalen middels een contante betaling of
overboeking.
3. Bij bestellingen via de website moet u betalen op de wijze zoals omschreven op de website.
4. Tenzij het bepaalde in lid 2 of 3 geldt of wij anders met u overeenkomen, moet u binnen een vervaltermijn van 7 dagen na
de factuurdatum betalen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
5. Indien u na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig heeft betaald, bent u aan ons een vertragingsrente
verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand
worden daarbij als volle maand gerekend.
6. Bij consumenten berekenen wij in voornoemde situatie een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de
wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
7. Indien uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij aan u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening
brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van
€ 40,00.
8. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van de aanmaning om alsnog
te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
9. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1
jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
10. Bij uitblijven van uw volledige betaling, mogen wij de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling, door een aan u
gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog heeft betaald of
hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Dit opschortingsrecht hebben wij ook indien wij al voordat u in verzuim bent met
de betaling gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
11. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare
facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
12. U mag onze vorderingen niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook
indien u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
13. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle op basis van de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen
heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens
verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming die wij
op u hebben, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht
als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud
nog in uw voorraad, winkel of inboedel aanwezig zijn.
4. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits u bij uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud
op deze zaken bedingt.
5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag u deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht
van een financier brengen.
6. U moet ons direct informeren indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
7. Zolang u de zaken onder u heeft, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
8. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te
allen tijde zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien u handelt in strijd met dit artikel of wij een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud, mogen wij/onze werknemers
uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast ons recht op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en ons recht
de overeenkomst – zonder nadere ingebrekestelling, door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – te ontbinden niet aan.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Wij mogen de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een aan u gerichte schriftelijke verklaring ontbinden op
het tijdstip waarop u:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
2. U moet de curator of bewindvoerder altijd informeren over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht
1. Bij overmacht aan uw of onze zijde, mogen wij de overeenkomst door een aan u gerichte schriftelijke verklaring ontbinden
of de nakoming van onze verplichtingen voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan onze zijde wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ons, van de door ons ingeschakelde
derden of overige zwaarwegende redenen aan onze zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen-
en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen onze organisatie of dreiging van deze e.d. omstandigheden,
verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak,
sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden,
wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en
(op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd, moet u uw verplichtingen
jegens ons tot aan dat moment wel nakomen.

Artikel 19: Annulering, opschorting
1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 5.
2. Indien u de bestelling/opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij van u een gefixeerde schadevergoeding
vragen voor alle gemaakte kosten en onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar
onze keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen/werkzaamheden bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de
overeengekomen prijs of vergoeding.
3. U vrijwaart ons voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
5. Indien u de (verdere) uitvoering van de bestelling/opdracht opschort, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen en
werkzaamheden per direct opeisbaar en mogen wij deze bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten
voortvloeiend uit de opschorting.
6. Kosten die voor ons voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/uitvoering zijn voor uw rekening. Indien wij de uitvoering
van de overeenkomst na de opschorting niet kunnen hervatten, mogen wij de overeenkomst door een aan u gerichte schriftelijke
verklaring ontbinden.

Artikel 20: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
1. Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen leggen wij voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats, maar wij behouden ook altijd
het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
4. Ongeacht onze keuze, heeft de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.
De consument moet deze keuze dan binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding aan ons melden.
5. Indien u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter in het land of de staat van uw vestigings- of woonplaats.

ALGEMENE VOORWAARDEN
DSS Salon Products B.V.
Nieuwegracht 7, 3763 LP Soest
Telefoonnummer: +31 35 750 6456
Inschrijfnummer K.v.K.: 77631390
Datum: 7 mei 2020

PARTNERS IN KWALITEIT

Kapsalon Artikelen bouwt wereldwijd met professionals aan vertrouwen in de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van producten, processen, systemen, organisaties en mensen. Wij werken samen met gerenommeerde, bewezen wereldberoemde merken.

Selecteer een Afleverpunt

0
    0
    Winkelwagen
    Uw winkelwagen is leegTerug naar Winkel